Skip to Main Content

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका लागि जनवकालत

महासंघले सम्पन्न गरेका जनवकालत (Advocacy) का कामहरूवाट नीतिगत तहमा निकै राम्रा
उपलब्धीहरू हासिल भएका छन, यो सामग्रीले खास गरेर तपाईंहरुको कार्यक्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको
अधिकारका लागि प्रमाणमा आधारित जनवकालतका योजना निर्माण गर्न र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा
क्षमता विकास गर्न मद्दत गर्नेछ।

Nepal Disability Portal is a centralised repository of data and information about disability in Nepal. It brings together data, studies and other resources on disability in Nepal and makes them openly available to all.
Subscribe Us

2020, Nepal Disability Portal- Terms of Service - Website by: Diverse Patterns