Skip to Main Content

Service Providers Lists for Disability Related Services

The document outlines the services offered to people with disabilities by different service providers. This database contains information about hospitals and schools, government agencies and district-specific mental health counseling agency. This guide intends to assist people with disabilities in every domain where they need support.

सेवा प्रदायकठेगानाफोनईमेलसेवाको प्रकारजिल्ला
जिल्ला अस्पताल धनकुटाधनकुटा– ७०२६–५२०१३५dhankutahospital7@gmail.comस्वास्थ्यधनकुटा
आँखा अस्पतालधनकुटा– ६०२६–५२२१४१८rppeh.dhankuta@yahoo.comस्वास्थ्यधनकुटा
धनकुटा नगरपालिकाधनकुटा–५०२६–५२०१२६mundkt@gmail.comसामाजिक सुरक्षाधनकुटा
महालक्ष्मी नगरपालिकाजितपुर०२६–६९१७००mahalaxmimunjitpur@gmail.com सामाजिक सुरक्षाधनकुटा
साँगुरीगढी गाउँपालिकाभेडेटार०२५–४०००८६sangurigadhi.ruralmundkt@gmail.comसामाजिक सुरक्षाधनकुटा
सहिदभूमि गाउँपालिकापिप्ले9842080705raiumesh501@gmail.comसामाजिक सुरक्षाधनकुटा
पाख्रीवास नगरपालिकापाख्रीवास–४०२६–४०५१६७samir12dhakal@gmail.comसामाजिक सुरक्षाधनकुटा
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाजोरपाटी०२६–४०४१९६info@chhatharjorpatimun.gov.npसामाजिक सुरक्षाधनकुटा
चैविसे गाउँपालिकाराजारानी०२६–६४११०३१chaubisegapa@gmail.comसामाजिक सुरक्षाधनकुटा
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ०२६–५२२२५७, ९८४१४५५८७४mhnrai@gmail.comशिक्षाधनकुटा
महालक्ष्मी नगरपालिका9842217812dahalramesh775@gmail.comशिक्षाधनकुटा
सहिदभूमी गाउँपालिका9852062501raiumesh501@gmail.comशिक्षाधनकुटा
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाजोरपाटी9842110578subedinirmala37@gmail.comशिक्षाधनकुटा
धनकुटा नगरपालिकाधनकुटा9842045778sthanm55@gmail.comशिक्षाधनकुटा
पाख्रीवास नगरपालिका9842463683raiumesh501@gmail.comशिक्षाधनकुटा
साँगुरीगढी गाउँपालिका9842221376ganga.katuwal9988@gmail.comशिक्षाधनकुटा
चैविसे गाउँपालिका9841419386regmichoodami@gmail.comशिक्षाधनकुटा
कौशिका आ. वि.धनकुटा–९9842061772स्रोत कक्षाधनकुटा
हिले मा. वि. धनकुटा–१९८५२०५०१२६, ९८११०२३१४०स्रोत कक्षाधनकुटा
नागेश्वर मा.वि.महालक्ष्मी–५9842219888स्रोत कक्षाधनकुटा
मार्गादेवी प्रा. वि. धनकुटा–१०9842070967स्रोत कक्षाधनकुटा
मार्गेश्वरी प्रा. वि. धनकुटा–४9842345722स्रोत कक्षाधनकुटा
ग्रामिण सामाजिक मा. वि.पाख्रीवास–५9841929694स्रोत कक्षाधनकुटा
आधारभूत आ. वि.धनकुटा–१०9842080724स्रोत कक्षाधनकुटा
नारायणी क्षेत्रीय अस्पतालविरगंज २9855026594स्वास्थ्यपर्सा
केडिया आखाँ अस्पताल विरगंज9845251397स्वास्थ्यपर्सा
उपकार सेवा नेपालविरगंज9855045064स्वास्थ्यपर्सा
रिलीफ सोसाईटीविरगंज9845039147स्वास्थ्यपर्सा
नारायणी हस्पीटलविरगंज9845039147स्वास्थ्यपर्सा
इमप्याक्ट नेपालगण्डक9804269052ineccbirgunj@gmail.comस्वास्थ्यपर्सा
पर्सागढी नगरपालिकाहरपुर9845036761सामाजिक सुरक्षापर्सा
जगरनाथपुर गाउँपालिकाजगरनाथपुर9807107153सामाजिक सुरक्षापर्सा
पकहा गाउँपालिकापकाहा 9829260314सामाजिक सुरक्षापर्सा
सखुवा प्रर्सौनी गाउँपालिकाश्रीपुर9855026033सामाजिक सुरक्षापर्सा
धोवीनी गाउँपालिकालँगडी9804253596सामाजिक सुरक्षापर्सा
विरगंज महानगरपालिकाआदर्शनगर9851170763सामाजिक सुरक्षापर्सा
पोखरिया नगरपालिकापोखरिया9816223603सामाजिक सुरक्षापर्सा
ठोरी गाउँपालिकानयाँबस्ती9845267080सामाजिक सुरक्षापर्सा
विन्दावासिनी गाउँपालिकाबहुअर्वा9844077881सामाजिक सुरक्षापर्सा
छिपरमाई गाउँपालिकाभिस्वा9845099290सामाजिक सुरक्षापर्सा
वहुदरमाई नगरपालिकाडोकैला चौक9845106186सामाजिक सुरक्षापर्सा
जिरा भवानी गाउँपालिकासेढवा9816223603सामाजिक सुरक्षापर्सा
पटेरवा सुगौली गाउँपालिकाफरहदवा टोल9814277348सामाजिक सुरक्षापर्सा
कालिकामाई गाउँपालिकाहरिहरपुर विर्ता9802749956सामाजिक सुरक्षापर्सा
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबिरंगज9855021748शिक्षापर्सा
विरगंज नगरपालिकाविरगंज9855023456शिक्षापर्सा
पोखरिया नगरपालिका9845101861शिक्षापर्सा
पटेरवा सुगौली गाउँपालिका9814277348शिक्षापर्सा
सखुवा प्रर्सौनी गाउँपालिका9804272115शिक्षापर्सा
वहुदरमाई नगरपालिका९८४५१०६१८६शिक्षापर्सा
जिरा भवानी गाउँपालिका9845188497शिक्षापर्सा
जगरनाथपुर गाउँपालिका9855061497शिक्षापर्सा
धोवीनी गाउँपालिका9824259791शिक्षापर्सा
पर्सागढी नगरपालिका9845116680शिक्षापर्सा
ठोरी गाउँपालिका9860611400शिक्षापर्सा
विन्दावासिनी गाउँपालिका9855036996शिक्षापर्सा
छिपरमाई गाउँपालिका9845099290शिक्षापर्सा
श्री ने. रा. मा. वि.सखुवापरसौनी ५9845036569स्रोत कक्षापर्सा
श्री त्रियुध महावीर प्रसाद रघुवीर राम मा. वि. विरगंज ४9855026484स्रोत कक्षापर्सा
श्री ने. रा. मा. वि.धोविनी १9845032572स्रोत कक्षापर्सा
देव नन्दन देवराज मा. विवहुदरमाई ८9845093294स्रोत कक्षापर्सा
भक्तपुर अस्पतालभक्तपुर–२9849514120स्वास्थ्यभक्तपुर
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीभक्तपुर–२9843317875स्वास्थ्यभक्तपुर
जनस्वास्थ्य सेवा केन्द्रभक्तपुर–७०१–६६१०३१७, ९८४१३८०९६८स्वास्थ्यभक्तपुर
जिल्ला सामुदायिक आँखा केन्द्रभक्तपुर–७9857832266स्वास्थ्यभक्तपुर
सि.वि.आर भक्तपुरभक्तपुर–८9841368506स्वास्थ्यभक्तपुर
चाँगुनारायण नगर अस्पतालचाँगुनारायण –९9846589365स्वास्थ्यभक्तपुर
नेपाल कोरियन मैत्री अस्पतालठिमि०१–६६३३४४२, ९८४१२७३८५offcial@suryabinayakmungov.npस्वास्थ्यभक्तपुर
मध्यपुर ठिमि अस्पताल ठिमि–४०१–६६३९७३५, ९८५१०४३७९९ bpef@yahoo.comस्वास्थ्यभक्तपुर
जनस्वास्थ्य अस्पतालभक्तपुर–७९८४१५१४३०२स्वास्थ्यभक्तपुर
शिदिस्मृति अस्पतालभक्तपुर –७०१–६६१०३१७, ९८४१३८०९६८स्वास्थ्यभक्तपुर
बि.पि आइ फाउनडेशनठिमि०१–५१८२५०५स्वास्थ्यभक्तपुर
सुर्यविनायक नगर अस्पतालजगाती–५9849369055स्वास्थ्यभक्तपुर
भक्तपुर नगरपालिकामिनिबसपार्क–१९८४१४३७४८२, ९८४११४३७४८२rajany2@gmail.comसामाजिक सुरक्षाभक्तपुर
सुर्यविनायक नगरपालिका कटुन्जे–१ 9852057409offcial@suryabinayakmun.gov.np, ranjanapokhrel2030@gmail.comसामाजिक सुरक्षाभक्तपुर
मध्यपुरठिमि नगरपालिका बाखाबजार–१ 9841685030info@madhyapurthimimun.gov.npसामाजिक सुरक्षाभक्तपुर
चागुँनारायण नगरपालिकाखरिपाटी–१9851075663info@chagunaryanmun.gov.np, ghimirenila39@gmail.comसामाजिक सुरक्षाभक्तपुर
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ ब्यासी –२९८४१४११५७४५, ९८५१२२५७१४शिक्षाभक्तपुर
सुर्यविनायक नगरपालिका9851207135koiralasb@gmail.comशिक्षाभक्तपुर
भक्तपुर नगरपालिकामिनिबसपार्क– १9841398238kpkarmacharya718@gmail.comशिक्षाभक्तपुर
मध्यपुरठिमि नगरपालिका०१–६६१०३१०,९८५११००७८९४शिक्षाभक्तपुर
चागुँनारायण नगरपालिका9851141733शिक्षाभक्तपुर
मध्यपुरठिमि नगरपालिका बाखाबजार–१०१–६६१०३१०शिक्षा
मानब विद्यागृहमध्यपुर नगरपालिका–५9841254795विशेष विद्यालयभक्तपुर
सुस्त मनस्थिति कल्याण भक्तपुर 9841514799विशेष विद्यालयभक्तपुर
आदर्श मा. वि.लायकु–४9813164375स्रोत कक्षा
हिमालय आँखा अस्पतालघारिपाटन १७०६१–४६११६८eliya.sth12@gmail.comस्वास्थ्यकास्की
मणिपाल शिक्षण अस्पताल, मानसिक विभागपोखरा–११०६१–४३२४६०, ४६४४१६–२०, एक्सटेन्स २१९स्वास्थ्यकास्की
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान Physio Therapy Unitपोखरा–१०9856048872स्वास्थ्यकास्की
बि जी अस्पतालपोखरा–१३९७७६१५२०२७५, ९८५६०३०७८०,९८४६०२५७७१drnrmlam@hotmail.comस्वास्थ्यकास्की
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान Speech Therapy Unitपोखरा–१०9846087883स्वास्थ्यकास्की
आइ एन एफ हरियो खर्क नयाँगाउ–१५ ९८५६०३७१०८, ०६१–४३०३४२bijay.baral@nepal.info.orgस्वास्थ्यकास्की
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानपोखरा १०9856022455bbkhatrinp@hotmail.comस्वास्थ्यकास्की
लेखनाथ सामुदायिक लायन्सपोखरा–३०स्वास्थ्यकास्की
मणिपाल शिक्षण अस्पतालफूलवारी ११०६१–४३२४६०, ४६४४१६–२०स्वास्थ्यकास्की
सिशुवा अस्पताल (मिलन श्रेष्ठ)पोखरा–२७560004स्वास्थ्यकास्की
पोखरा महानगरपालिका राष्ट्रबैंक चोक०६१–५७१५०२, ९८५६००३०३४सामाजिक सुरक्षाकास्की
मादी गाउँपालिकायांजाकोट9856072602सामाजिक सुरक्षाकास्की
अन्नपूर्ण गाउँपालिका नौडाँडा9856001720सामाजिक सुरक्षाकास्की
रूपा गाउँपालिकारुपाकोट9856084008सामाजिक सुरक्षाकास्की
माछापुच्छ्रे गाउँपालिकालाहाचोक9856017312सामाजिक सुरक्षाकास्की
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ पोखरा ०१ 9856028641सामाजिक सुरक्षाकास्की
रूपा गाउँपालिकारुपाकोट9857631744सामाजिक सुरक्षाकास्की
अन्नपूर्ण गाउँपालिका नौडाँडा9846059526सामाजिक सुरक्षाकास्की
माछापुच्छ्रे गाउँपालिकालाहाचोक9846218591सामाजिक सुरक्षाकास्की
मादी गाउँपालिकायांजाकोट9845087052सामाजिक सुरक्षाकास्की
सरस्वती टीका मा. वि.पोखरा–३३9856011693स्रोत कक्षाकास्की
अमरसिंह मा. वि. पोखरा–१०9846004292स्रोत कक्षाकास्की
कुँडहर आ. वि. पोखरा–१०9846361677स्रोत कक्षाकास्की
सिर्जना बहिरा आवसीय विद्यालयपोखरा–२६९८४६०६५७७४, ०६१–५६०४६६विशेष विद्यालयकास्की
मुस्ताङ जिल्ला अस्पतालजोमसोम 9847023497स्वास्थ्यमुस्ताङ्ग
स्वास्थ्य शाखा, वारागुंङ गाउँपालिकाकागवेनी 9840123042स्वास्थ्यमुस्ताङ्ग
स्वास्थ्य शाखा, लोमान्थाङ गाउँपालिकालोमान्थाङ 9857630330स्वास्थ्यमुस्ताङ्ग
स्वास्थ्य शाखा, घरपङ गाउँपालिकाजोमसोम9857650034karnathakali@gmail.comस्वास्थ्यमुस्ताङ्ग
स्वास्थ्य शाखा, लो घेकर गाउँपालिकाचरांग 9846915238स्वास्थ्यमुस्ताङ्ग
लेते प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, थासाङ गाउँपालिकालेते9857650499स्वास्थ्यमुस्ताङ्ग
लोमान्थाङ गाउँपालिकालोमान्थाङ9857630330lomangthanggaunpalika@gmail.comसामाजिक सुरक्षामुस्ताङ्ग
वारागुंङ गाउँपालिकाकागवेनी 9857636555सामाजिक सुरक्षामुस्ताङ्ग
घरपोजोङ गाउँपालिकाघरपोजोङ9857650234सामाजिक सुरक्षामुस्ताङ्ग
लो घेकर गाउँपालिका चराङ–१9857639999सामाजिक सुरक्षामुस्ताङ्ग
थासाङ गाँउपालिका कोबाङ्9857650412सामाजिक सुरक्षामुस्ताङ्ग
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइजोमसोम9857637138शिक्षामुस्ताङ्ग
घरपोजोङ गाउँपालिकाघरपोजोङ98576072922sharmaanv69@gmail.comशिक्षा
लो घेकर गाउँपालिका 9845179216शिक्षा
लोमान्थाङ गाउँपालिका 9846175524शिक्षा
थासाङ गाँउपालिका कोबाङ्9847636067ahendraacharya@gmail.comशिक्षा
वारागुंङ गाउँपालिकाकागवेनी 9841173906शिक्षामुस्ताङ्ग
प्रदेश अस्पताल कालागाँउविरेन्द्रनगर ९८६८०३००४५, ०८३५२०१२८स्वास्थ्यसुखेत
सि एम सि नेपालविरेन्द्रनगर 9849391535laxman@cmcnepal.org.npस्वास्थ्यसुखेत
अटिज्म केयर सेन्टरविरेन्द्रनगर9848039253स्वास्थ्यसुखेत
नेपाल साइनिङ अस्पताल बिरेन्द्रनगर83520150udaya.yogi@nepal.inf.org, udaya.yogi@surkhet.inf.orgस्वास्थ्यसुखेत
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बिरेन्द्रनगर9858052326nrch.skt@gmail.comस्वास्थ्यसुखेत
मेहलकुना हस्पिटलबिरेन्द्रनगर9848118999सामाजिक सुरक्षासुखेत
गुर्भाकोट नगरपालिका गुर्वाकोट९८ ६८१०२८८८सामाजिक सुरक्षासुखेत
चौकुने गाउँपालिका चौकुने9848067384सामाजिक सुरक्षासुखेत
भेरीगंगा नगरपालिकाभेरिगंगा 9848048177सामाजिक सुरक्षासुखेत
वराहताल गाउपालिका वराहताल9848041682सामाजिक सुरक्षासुखेत
सिम्ता गाउँपालिका सिम्ता 9868004234सामाजिक सुरक्षासुखेत
लेकवेशी नगरपालिका लेकबेसी9848020546सामाजिक सुरक्षासुखेत
पञ्चपूरी नगरापालिका पञ्चपूरी 9848293800सामाजिक सुरक्षासुखेत
चिंगाड गाउँपालिका चिंगाड9848037913सामाजिक सुरक्षासुखेत
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ९८५८०८०३६०, ०८३५२०१२८sharmadp50@gmail.comशिक्षासुखेत
भेरीगंगा नगरपालिका9848048177शिक्षासुखेत
वराहताल गाउपालिका 9848041682शिक्षासुखेत
सिम्ता गाउँपालिका 9868004234शिक्षासुखेत
गुर्भाकोट नगरपालिका ९८ ६८१०२८८८शिक्षासुखेत
विरेन्द्रनगर नगरपालिका9848118999शिक्षासुखेत
लेकवेशी नगरपालिका 9848020546शिक्षासुखेत
पञ्चपूरी नगरापालिका9848293800शिक्षासुखेत
चौकुने गाउँपालिका 9848067384शिक्षासुखेत
जीवन ज्योती मा. वि.गुटु9848297494स्रोत कक्षासुखेत
नेपाल राष्ट्रिय आ. वि. गुर्भाकोट9848285705स्रोत कक्षासुखेत
समूह प्रा. वि.बावियाचौर, पञ्चपुरी9848120203स्रोत कक्षासुखेत
बाग्गेश्वरी मा. वि.सिम्ता 9814575666स्रोत कक्षासुखेत
जनसेवा मा. वि. विरेन्द्रनगर १०9848038603स्रोत कक्षासुखेत
नेपाल राष्ट्रिय मा. वि. लेकवेशी ८ ९८४९६७३१२५, ९७४२२१९२३५स्रोत कक्षासुखेत
श्रीकृष्ण सस्कृत तथा साधारण मा. वि. विरेन्द्रनगर८9848003108स्रोत कक्षासुखेत
शिखर मा. वि.भेरीगंगा १३ 9858051915स्रोत कक्षासुखेत
बहिरा बालकको विद्यालयविरेन्द्रनगर9866753525विशेष विद्यालयसुखेत
राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानघोराही १५ ०८२–५६३९७३info@rahs.edu.npस्वास्थ्यदाङ
राप्ति अञ्चल अस्पताल तुलसीपुर 825211624raptizonelhospital@gmail.comस्वास्थ्यदाङ
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीघोराही १५9847822143bhandarilok120@gmail.comस्वास्थ्यदाङ
आँखा अस्पताल रक्षाचौरतुलसीपुर ०८२५२०१६५, ०८२५२०३२२salikram037@gmail.comस्वास्थ्यदाङ
बंगलाचुली हस्पिटल कमिरेचौर9842480036bangalachulihospital.@gmail.comस्वास्थ्यदाङ
घोराही उपमहानगरपालिका घोराही०८२–५६०१६२info@ghorahimun.gov.npसामाजिक सुरक्षादाङ
शान्तिनगर गाउँपालिका चिराघाट९८०६२३००६२, ९८५७८२४५५४shantinagargaupalika@gmail.comसामाजिक सुरक्षादाङ
राप्ती गाउँपालिका मसुरिया०८२–४१३०७७ info@raptimundang.gov.np, raptiruralmunicipality@gmail.comसामाजिक सुरक्षादाङ
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका तुलसीपुर०८२–५२२३२६ tulsipursubmun2073@gmail.comसामाजिक सुरक्षादाङ
बांग्लाचुली गाउँपालिका बांग्लाचुली9857845601banglachulirmun@gmail.comसामाजिक सुरक्षादाङ
दंगीशरण गाउँपालिका हेकुली 9847843591mun@gmail.comसामाजिक सुरक्षादाङ
गडवा गाउँपालिकागडवा०८२–४१०००४gadhawagaunpalika@gmail.com, ito.gadehawagaupalika@gmail.comसामाजिक सुरक्षादाङ
बबई गाउँपालिकाहकुरे82403067babaimun@gmail.comसामाजिक सुरक्षादाङ
राजपुर गाउँपालिका गंगदी9857835240rajpurmun@gmail.comसामाजिक सुरक्षादाङ
लमही नगरपालिका ०८२–५४०८५१lamahinapa@gmail.comसामाजिक सुरक्षादाङ
बालमन्दिर प्रा. वि.घोराही०८२–५६३६०१, ९८६०४१०००२स्रोत कक्षादाङ
गुरुजजुर मा. वि.तुलसीपुर०८२–५२०००५, ९८५७८२१०९६gurujajur@gmail.comस्रोत कक्षादाङ
आदर्श मा. वि.तुलसीपुर ०८२–५२०००५, ९८५७८२१०९६gurujajur@gmail.comस्रोत कक्षादाङ
आदर्श मा. वि.लालमटिया०८२–४१३०२८, ९८५७८४२०११स्रोत कक्षादाङ
मा. वि. अस्वरातुलसीपुर ०८२–४१६०२५, ९८५७८२५५८१स्रोत कक्षादाङ
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ9857875543शिक्षादाङ
बबई गाउँपालिका9857825737शिक्षादाङ
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका9847944505शिक्षादाङ
लमही नगरपालिका 9867466491शिक्षादाङ
बांग्लाचुली गाउँपालिका 9848057621शिक्षादाङ
शान्तिनगर गाउँपालिका9857825618शिक्षादाङ
राजपुर गाउँपालिका9847811233शिक्षादाङ
दंगीशरण गाउँपालिका 9847843591शिक्षादाङ
गडवा गाउँपालिका9847915193शिक्षादाङ
आइ.एन.एफ9848099966mangal.tharu@nepal.inf.orgस्वास्थ्यबाँके
नेपालगंज मेडिकल कलेजकोहलपुर9851246394, ०८१–५२१५७२, ५२११५२ngmcmdoffice@gmail.comस्वास्थ्यबाँके
बाँके नेत्रहिन संघ नेपालगञ्ज९८५८०२३९३८, ९८४८०२३४३६bab.blind@gmail.com, bhabuk.jthapa@gmail.comस्वास्थ्यबाँके
फत्तेवाल आँखा अस्पतालनेपालगञ्ज०८१–५२०५९८स्वास्थ्यबाँके
भेरी प्रादेशिक अस्पतालनेपालगञ्ज०८१–५३४१२०, ५३०१९३bheri.hospital@gmail.comस्वास्थ्यबाँके
Nepal Disability Portal is a centralised repository of data and information about disability in Nepal. It brings together data, studies and other resources on disability in Nepal and makes them openly available to all.
Subscribe Us

2020, Nepal Disability Portal- Terms of Service - Website by: Diverse Patterns